سیستم کمک داور ویدئویی در جام ملت های آسیا

سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) در هفت مسابقه آخر جام ملت های آسیا 2019 از پنجشنبه 24 ژانویه

2019 اجرا خواهد شد که در اولین جلسه از رونمایی این فناوری علیرضا فغانی، داور بین المللی کشورمان نیز

حضور داشت