گزارش تمرین تیم ملی: اولین تمرین در ابوظبی

به گزارش وبسایت نود، بازیکنان تیم ملی عصر امروز تمرین سبکی را پس از ورود به

ابوظبی و استقرار در هتل در محل تمرین خود برگزار کردند