عربستان چهار – کره شمالی صفر پیروزی مقتدرانه سعودی ها مقابل حریف ده نفره