قسمت هایی از کنفرانس خبری کارلوس کیروش و مسعود شجاعی قبل از بازی با عراق