برتری قاطعانه قطر مقابل عربستان و صعود به عنوان سرگروه

قطر ۲ عربستان ۰ پیروزی شیرین قطری ها در شب دبل معزعلی


photo_2019-01-17_13-12-23.jpg