آمار و ارقام و نتایج ده بازی اخیر الکلاسیکو

به بهانه اولین الکلاسیکو سال ۲۰۱۹ آمار و ارقام این دوتیم و نتایج ده بازی اخیر بشرح ذیل می باشد