صعود امیر و یاران به صدر با گذر از سد جادوگر

 ویدیو

سپاهان – سپیدرود

نساجی – تراکتور سازی